Ban lãnh đạo công ty

Ông Trần Nhật Minh
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Chủ tịch hội đồng quản trị.
 

Ông Trần Huy Ánh
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Bảng
Thạc sỹ, Kiến trúc sư
Phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thắng
Thạc sỹ, kiến trúc sư
Phó tổng giám đốc

Ông Cao Tuấn Hải
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Phó tổng giám đốc

Ông Phùng Tiến Trung
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Khánh Giang
Cử nhân kinh tế
Trưởng ban Kiểm soát