Ban lãnh đạo công ty

Ông Trần Nhật Minh
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Trần Huy Ánh
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Tổng giám đốc

Ông Trần Nhật Minh
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thắng
Thạc sỹ, kiến trúc sư
Phó tổng giám đốc

Ông Vũ Minh Sơn
Kỹ sư xây dựng
Phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Bảng
Kiến trúc sư
Phó tổng giám đốc

Ông Cao Tuấn Hải
Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hải Đường
Cử nhân kinh tế
Phó Chánh Văn Phòng - Trưởng ban Kiểm soát