Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018

16:32:07 - 11/05/2018 - Số lần xem: 812

Sau đây là các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 gồm có:

1 - Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên công ty VCC năm 2018

Xin vui lòng download tại đây

2 - Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018

Xin vui lòng download tại đây

3 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 

- Xin vui lòng download tại đây