Công bố thông tin số 02/CBTT-VCC ngày 13/3/2020

15:37:23 - 13/03/2020 - Số lần xem: 74

V/v Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán với ngày chốt danh sách là 31/12/2019

Công bố thông tin

V/v Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán với ngày chốt danh sách là 31/12/2019

Vui lòng download tại đây