Công bố thông tin số 02/CBTT-VCC ngày 23/3/2021

16:42:45 - 23/03/2021 - Số lần xem: 71

Công bố thông tin số 02/CBTT-VCC ngày 23/3/2021

Công bố thông tin số 02/CBTT-VCC ngày 23/3/2021 bao gồm

1/ Công bố thông tin số 02/CBTT-VCC : Ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2/ Nghị quyết 05/ND-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

3/ Giấy đề nghị 163/GĐN-VNCC về việc triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.

4/ Nghị quyết 06/ND-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

5/ Thông báo số 225/VCC V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết xin vui lòng download tại đây