Công bố thông tin số 08/CBTT-VCC ngày 05/05/2020

17:39:32 - 05/05/2020 - Số lần xem: 587

Công bố thông tin số 08/CBTT-VCC ngày 05/05/2020

Công bố thông tin số 08/CBTT-VCC ngày 05/05/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết xin vui lòng download tại đây