Công bố thông tin số 09/CBTT-VCC ngày 12/05/2020

14:13:44 - 12/05/2020 - Số lần xem: 674

Công bố thông tin số 09/CBTT-VCC ngày 12/05/2020 về việc Công bố thông tin ký hợp đồng Soát xét và Kiểm toán

Công bố thông tin số 09/CBTT-VCC ngày 12/05/2020 về việc Công bố thông tin ký hợp đồng Soát xét và Kiểm toán "V/v: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2020 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam"

Chi tiết xin vui lòng download tại đây