Công bố thông tin số 10: Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

01:12:48 - 20/11/2015 - Số lần xem: 943

Ngày 22/8/2015, HĐQT Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị Việt Namban hành quyết định số 07/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2015

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Thanh toán cổ tức đợt 1 (Tạm ứng đợt 1: 4,5%)

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt

- Đối tượng cổ đông nhận cổ tức: Dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 15/8/2015

Công bố thông tin số 10 và quyết định 07/QĐ-HĐQT