Công bố thông tin số 31/CBTT-VCC ngày 29/12/2021

17:08:26 - 29/12/2021 - Số lần xem: 124

Công bố thông tin số 31/CBTT-VCC ngày 29/12/2021 V/v : Chốt ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công bố thông tin số 31/CBTT-VCC ngày 29/12/2021 
V/v : Chốt ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xin vui lòng Dowload tại đây