KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI

Địa chỉ: Phố Nối – tỉnh Hưng Yên
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 334 HA
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 334 HA

Địa điểm: Phố Nối – tỉnh Hưng Yên

Phạm vi công việc: Quy hoạch thiết kế.