KHU ĐÔ THỊ CAO XANH HÀ KHÁNH B

Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 79 HA
Chủ đầu tư:
Website:

Project size: 79 HA

Location: Quang Ninh Province

Type of services: Detail Planning scale 1/2000