KHU ĐÔ THỊ DL NAM HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 1.555HA
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 1.555HA
Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi
Hợp tác quốc tế cùng tư vấn DSA-SINGAPORE
Phạm vi công việc: Tư vấn luật và các quy chuẩn xây dựng Việt Nam, thiết kế bản đồ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 


http://vcc.com.vn/upload/admin/image/QUY%20HOACH%20DO%20THI/khu-dl-nam-hoi-an_lon.jpg
http://vcc.com.vn/upload/admin/image/QUY%20HOACH%20DO%20THI/khu-dl-nam-hoi-an_lon1.jpg