Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2017

14:15:47 - 11/05/2017 - Số lần xem: 1039

Ngày 27/4/2017, VCC tổ chức họp đại hội cổ đông 2017, Tại đại hội đã bầu được hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới. Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết đại hội

Ngày 27/4/2017, VCC tổ chức họp đại hội cổ đông 2017, Tại đại hội đã bầu được hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới. Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết đại hội: