Văn bản mới

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng Bộ Xây dựng 21/2014/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng 02/2012/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị Bộ Xây dựng 06/2013/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam Bộ Xây dựng 07/2012/TT-BXD
Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng 10/2013/TT-BXD
Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình Bộ Xây dựng 13/2013/TT-BXD
Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng Bộ Xây dựng 02/2011/TT-BXD
Thông tư số 07/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng 07/2011/TT-BXD
Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng Bộ tài chính 121/2012/BTC
Thông tư số 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng 18/2010/TT-BXD