Ngày 06/08/2017: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán

13:07:56 - 06/08/2017 - Số lần xem: 449

Soát xét số liệu tài chính kế toán 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2017

Công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2017

Chi tiết download: Tại đây