Ngày 10-03-2020: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

09:24:51 - 10/03/2020 - Số lần xem: 87

Công bố thông tin: Download

Báo cáo tài chính riêng năm 2019: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019: Download