Ngày 18/03/2022 - Công bố báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam

15:14:13 - 18/03/2022 - Số lần xem: 176

Báo cáo tài chính riêng: Download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất:  Download tại đây