Ngày 20/07/2017: Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04:05:29 - 20/07/2017 - Số lần xem: 436

Công bố thông tin lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  thực hiện soát xét số liệu 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết download: Tại đây