Ngày 29/05/2018: Quyết định chi trả cổ tức năm 2017

15:09:59 - 29/05/2018 - Số lần xem: 441

Quyết định của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2017

Tỷ lệ cổ tức: 19,76%

Chi tiết download tại đây