QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN 2020

Địa chỉ: Thái Nguyên
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư:
Website:

Nằm trong bối cảnh chung của sự phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn toàn quốc, việc phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên cũng nhằm mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm chất lượng môi trường sống và đô thị có vai trò hạt nhân phát triển của các vùng kinh tế-dân cư, tuân thủ những định hướng chung của quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của cả nước, xác định phương hướng xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn các vùng đặc trưng trong tỉnh để tạo tiền đề và định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cùng các chương trình khác.

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã xây dựng hệ thống các tiền đề, hướng phát triển, nêu được các vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo và quản lý, làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.