THƯ MỜI KIỂM TOÁN

01:07:09 - 20/11/2015 - Số lần xem: 226

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam mời các Công ty kiểm toán đủ năng lực bầy tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

THƯ MỜI KIỂM TOÁN

Nội dung cụ thể xem thư mời đính kèm