Tài liệu

Tên tài liệu Cơ quan ban hành Mã tài liệu
4- Các biểu mẫu CBM-ISO-9001-2015
3- Hồ sơ đánh giá nội bộ VCC HSDGNB-ISO9001-2015
2- Hồ sơ chất lượng HSCL-ISO9001-2015
1- Sổ tay chất lượng STCL-ISO9001:2015
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2013 66/2013/NĐ-CP
Được tham gia nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng 1 dự án
Văn bản có hiệu lực từ tháng 2/2016 Chính phủ
Phụ lục của quy trình Kiểm soát tài liệu 4.2-QT.01 4.2-QT.01
Phụ lục của quy trình Kiểm soát hồ sơ 4.2-QT.02 4.2-QT.02
Các Phụ lục của Quy trình tuyển dụng 6.2-QT.02 6.2-QT.02
Các Phụ lục của Quy trình kiểm soát thiết kế 7.3-QT.01 7.3-QT.01
Các Phụ lục của Quy trình kiểm soát Nhà thầu phụ 7.3-QT.01 7.3-QT.01
Phụ lục của Quy trình Giám sát thi công xây lắp 7.5-QT.01 7.5-QT.01
Các Phụ lục của Quy trình kiểm soát Khảo sát xây dựng 7.5-QT.02 7.5-QT.02
Các Phụ lục của Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 7.5-QT.03 7.5-QT.03
Các Phụ lục của Quy trình đánh giá nội bộ 8.2-QT.01 8.2-QT.01
Phụ lục của Quy trình Hành động khắc phục và phòng ngừa 8.5-QT.01 8.5-QT.01
DANH MỤC CÁC QUY CHUÂN XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM Bộ Xây dựng 212/QĐ-BXD
Danh mục các văn bản pháp luật về đấu thầu
Danh mục các văn bản pháp luật về đấu thầu (Tiếp theo)
Bỏ quy định chủ đầu tư tự nghiệm thu công trình
Hướng dẫn sử dụng Openoffice
Hỏi: Xác định kinh nghiệm thực hiện hợp đồng khi đấu thầu
Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Bộ Xây dựng 1134/QĐ-BXD
Hỏi: Thế nào là nhà thầu có tư cách hợp lệ?
Tìm hiểu về chỉ số EER của điều hòa nhiệt độ
Chỉ định thầu và quy trình theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP Chính phủ 85/2009/NĐ-CP
Nghị định 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Chính phủ 113/2009/NĐ-CP
Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp Châu Á - Chiếu sáng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ 59/2015/NĐ-CP
Những quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu 12/2014 Chính phủ 63/2014/NĐ-CP
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Chính phủ 50/2014/QH13
Cách đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu Chính phủ 63/2014/NĐ-CP
Giải đáp về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước
14 dịch vụ đo đạc, bản đồ phải có giấy phép
Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 50/2014/QH13
Không có quy định về gói thầu dịch vụ tư vấn quy mô nhỏ
Gói thầu quy mô nhỏ, áp dụng loại hợp đồng nào?
Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng 50/2014/QH13
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 32/2015/NĐ-CP
Giá gói thầu có bao gồm chi phí dự phòng?
Quy định mức lương chuyên gia tư vấn cho gói thầu có vốn nhà nước Bộ lao động - Thương binh và Xã hội 02/2015/TT-BLĐTBXH
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Chính phủ 15/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 554/QĐ-BXD
Nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu Chính phủ 63/2014/NĐ-CP
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng Bộ Xây dựng 20/2014/TT-BXD
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chính phủ 15/2013/NĐ-CP
Thời gian thực hiện các thủ tục đấu thầu có tính cả ngày nghỉ?
Có được hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ dự thầu không?
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Chính phủ 63/2014/NĐ-CP
Bổ sung quy định điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng Chính phủ 48/2010/NĐ-CP
Thông tư: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Bộ Xây dựng 17/2013/TT-BXD
Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị Bộ Xây dựng 06/2013/TT-BXD
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ... Chính phủ 121/2013/NĐ-CP
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Bộ Xây dựng 15/2013/TT-BXD
Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình Bộ Xây dựng 13/2013/TT-BXD
2 chế độ nâng bậc lương trước thời hạn
Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng 10/2013/TT-BXD
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ 81/2013/NĐ-CP
Các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật lao động năm 2012 Chính phủ 66/2013/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị Bộ Xây dựng 06/2013/TT-BXD
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Chính phủ 49/2013/NĐ-CP
Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 Bộ Xây dựng 439/QĐ-BXD
Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chính phủ 15/2013/NĐ-CP
Quyết định hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) Bộ Xây dựng 212/QĐ-BXD
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng 12/2012/TT-BXD
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng Bộ Xây dựng 11/2012/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam Bộ Xây dựng 07/2012/TT-BXD
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2012 (trich dẫn từ chinhphu.vn)
Quy định chi tiết về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (29/9/2012) Chính phủ 72/2012/NĐ-CP
Quy định hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Chính phủ 68/2012/NĐ-CP
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013
Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng Thủ tướng Chính phủ 36/2012/QĐ-TTg
Công tác phí cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài (14/8/2012)
Bộ Xây dựng công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 (20/8/2012) Bộ Xây dựng 725/QĐ-BXD
Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng Bộ tài chính 121/2012/BTC
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng 02/2012/TT-BXD
Thông tư số 07/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng 07/2011/TT-BXD
Thông tư 08/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng 08/2011/TT-BXD
Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN. Bộ Xây dựng 554/QĐ-BXD
Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng Bộ Xây dựng 05/2011/TT-BXD
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận Bộ Xây dựng 03/2011/TT-BXD
Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Chính phủ 48/2010/NĐ-CP
Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng Bộ Xây dựng 02/2011/TT-BXD
Thông tư số 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng 18/2010/TT-BXD
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP: Chế tài các vi phạm chặt chẽ hơn Chính phủ 23/2009/NĐ-CP
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng Bộ Xây dựng 21/2014/TT-BXD
Thông tư 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư 13/2010/TT-BKH
Quy định mới về tiêu chuẩn nhà ở công vụ Thủ tướng Chính phủ 27/2015/QĐ-TTg
Thông tư 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư 23/2010/TT-BKH