Công bố thông tin số 06/CBTT-VCC ngày 05/05/2021

15:16:34 - 05/05/2021 - Số lần xem: 68

Công bố thông tin số 06/CBTT-VCC ngày 05/05/2021 và Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021

Công bố thông tin số 06/CBTT-VCC ngày 05/05/2021 : V/v Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT: V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chi tiết xin vui lòng download tại đây