Công bố thông tin số 15/CBTT- VCC V/v Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó tổng giám đốc Công ty

16:29:31 - 25/07/2019 - Số lần xem: 816

Công bố thông tin số 15/CBTT- VCC V/v Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó tổng giám đốc Công ty (Đã bao gồm Quyết định số 22/QĐ-VCC và Quyết định số 47/QĐ-VCC)

Công bố thông tin số 15/CBTT- VCC V/v Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó tổng giám đốc Công ty
(Đã bao gồm Quyết định số 22/QĐ-VCC và Quyết định số 47/QĐ-VCC)

Chi tiết xin download tại đây