Chính sách chất lượng

Định hướng chiến lược của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam trở thành Công ty hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, trình độ khu vực và quốc tế, với phương châm:

    “Chất lượng sản phẩm là điều sống còn, là uy  tín, thương hiệu”

   

Để thực hiện có hiệu lực và hiệu quả phương châm trên, toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân trong guồng máy chung, luôn phấn đấu tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất. Công ty cam kết duy trì và phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị, tuân thủ chặt chẽ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008. 

Tất cả vì chất lượng sản phẩm, thỏa mãn các yêu cầu cao nhất của khách hàng. Đó là khẩu hiệu hành động của mỗi thành viên trong Công ty VCC.

 

                               Hà nội , ngày 05 tháng 11 năm 2011