Các dịch vụ tư vấn khác

TƯ VẤN ĐẤU THẦU:

 • Lập phương án đấu thầu
 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu)
 • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm…
 • Đánh giá lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN:

 • Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng;
 • Quản lý chi phí;
 • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;
 • Quản lý rủi ro;
 • Các nội dung quản lý khác.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho các dự án tới nhóm A.
 • Cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan đến chính sách, cơ chế và các thủ tục đầu tư, nguồn vốn, các đối tác, các dữ liệu về công nghệ, kinh tế - kỹ thuật, môi trường

CÁC DỊCH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

 • Nghiên cứu các đề tài kiến trúc, xây dựng
 • Nghiên cứu biên soạn chỉ dẫn, hướng dẫn về tư vấn xây dựng
 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ
 • Công nghệ thông tin: nghiên cứu nối kết và phát triển phần mềm ứng dụng trong tư vấn xây dựng.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

 • Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải ở các khu công nghiệp và đô thị
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường