Tin trong nước

  • Công bố thông tin số 18/CBTT-VCC ngày 22/10/2021

    21/10/2021 - Số lần xem: 16
    Công bố thông tin số 18/CBTT-VCC ngày 22/10/2021 Về việc thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Nghị quyết 19/QĐ-HĐQT

    29/08/2021 - Số lần xem: 126
    Nghị quyết 19/QĐ-HĐQT V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCC năm 2021