Đo đạc, khảo sát địa chất- địa hình

NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

1. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.

3. Khảo sát xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế;

- Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực thế;

- Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

- Đối với khảo sát địa chất công trình, cần tính đến độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng.

- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát;

- Phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát;

- Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị;

- Bộ xây dựng quy định cụ thể nội dung báo cáo khảo sát xây dựng;

5.  Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng;
  • Có đủ năng lực khảo sát xây dựng
  • Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao;
  • Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.

Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.