Thông báo

  • Nghị quyết 19/QĐ-HĐQT

    29/08/2021 - Số lần xem: 84
    Nghị quyết 19/QĐ-HĐQT V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCC năm 2021
  • Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 23/07/2021

    22/07/2021 - Số lần xem: 90
    V/v Tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021