Hoạt động công ty

  • Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 23/07/2021

    22/07/2021 - Số lần xem: 32
    V/v Tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Công bố thông tin số 10/CBTT-VCC ngày 29/06/2021

    28/06/2021 - Số lần xem: 122
    Công bố thông tin số 10/CBTT-VCC ngày 29/06/2021 V/v Thay đổi thời gian tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021.